ТРАНСПОРТНО-ВАНТАЖНІ І СКЛАДСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

14.1ВИЇМКА І ВАНТАЖЕННЯ

14.1.1. Особливості виймально-навантажувальних робіт. Характеристика устаткування

Основним завданням виробничих процесів на кар'єрах по виїмці, вантаженню і транспортуванню є видача із забою блоків на вантажний пункт промислові майданчики підприємства, некондиційних блоків, штибу і околу на дробильно-сортувальний завод, рихлих розкривних порід у відвал.

На вибирання засобів механізації виймально-навантажувальних робіт роблять вплив такі чинники, як наявність блоків великої маси, різнорідність відвантажувальної продукції і гірської маси, а також невелика потужність кар'єрів.

Засоби механізації виймально-навантажувальних робіт нерозривно пов'язані з розтином родовищ, з системою розробки і організацією робіт. Виїмка і вантаження блоків, відходів видобутку каменю, розкривних порід на кар'єрах здійснюється автомобільними, гусеничними і пневмоколісними кранами, кабельними, мостовими і дерриккранами, вилковими і одноковшевими навантажувачами, ковшовими екскаваторами, лебідками. Для транспортування вантажів застосовуються автосамоскиди, бортові автомашини, трайлери, похилі підйомники з канатною тягою і платформи.

Річний вантажопотік Рт, як основний показник, що характеризує технологічний транспорт, може бути визначений по формулі

Рт= , (14.1)

де к— щільність каменя, т/м3; — щільність рихлого розкриву, т/м3; Т— число календарних днів у році; Траб — число робочих днів в році; Бф— фактична блочність ; — щільність скельного розкриву, т/м3;

— об'ємний коефіцієнт рихлого розкриву; —об'ємний коефіцієнт скельного розкриву; — коефіцієнт допоміжних перевезень; Пк — річна продуктивність кар'єру по блоках, м3.

Як правило, в кар'єрах по видобутку блоків має місце розосереджений вантажопотік. Розкривні породи, з одного боку блоки, з іншого, і некондиційна гірська маса, з третього боку, вивозяться по різних транспортних комунікаціях. При виробництві розкривних робіт і вивезенні некондиційної гірської маси використовуються широко вживані в практиці відкритих гірських робіт виймально-транспортні засоби (екскаватори з малою ємкістю ковша, одноковшеві навантажувачі, бульдозери і колісні скрепери).

У кар'єрах по видобутку блоків облицювального каменя найбільшого поширення набули наступні технологічні схеми вантажно-транспортних робіт:

з нижнім вантаженням на транспорт стріловими і деррик-кранами;

з верхнім вантаженням на транспорт або на промисловий майданчик кар'єра стріловими, мостовими, кабельними і деррик-кранами;з верхнім і нижнім вантаженням кранами на автотранспорт.

При розташуванні кар'єру нижче промислового майданчика доцільно практикувати верхнє вантаження, а для кар'єрів, розташованих вище пануючого рівня земної поверхні, ефективнішою є нижнє вантаження.

Змінна експлуатаційна продуктивність стрілових кранів і деррик-кранів визначаються по формулі

Qсм=60· G· tc· kисп· kг /tц, , (14.2)

де G — вантажопідйомність крана, т; tc — тривалість зміни, год; kисп— коефіцієнт використання крана протягом зміни; kг — коефіцієнт використання вантажопідйомної сили крана;

kг =qб· G, (14.3)

де qб— маса блоку, т; tц — тривалість циклу, хв;

tц =t1 + t2 + t3+t4 + t5 + t6 , (14.4)

t1— тривалість завантаження крана, t2 — тривалість підйому вантажу, t3 — тривалість робочого повороту крана, t4 — тривалість опускання вантажу, t5 — тривалість розвантаження крана, t6—тривалість холостого повороту крана.

Для деррик-кранців тривалість циклу може обчислюватися за формулою

tц =4,55 + 0,11Нр + 0,12Rк, (14.5)

де Нр — глибина розробки, м; Rк — радіус дії крана, м.

При вантаженні деррик-кранами повинно забезпечуватися повне перекриття робочої зони кар'єру, що вимагає шахової розстановки деррик-кранів на неробочих бортах кар'єру.

Крок встановлення кранів при шаховій розстановці

Sу=1,15Rк. (14.6)

Ширина робочої зони кар’єра

W =2,1Rк. (14.7)


Виробничі процеси на кар'єрах по видобутку облицювальних каменів мають свою специфіку, обумовлену закономірностями будови покладу, що розробляється, виколюванням блоків заданих розмірів і форм, малою висотою уступів і часто нерегламентованими відмітками горизонтів, що викликане наявністю або відсутністю тріщин пластів окремості. Вихід блоків із видобутої в кар'єрі гірської маси коливається в межах від 10 до 60 %, що створює значний об'єм попутної гірської маси, що вимагає рішення питання по організації її вантаження і транспортування. Вище викладені чинники обумовлюють для більшості кар'єрів необхідність застосовувати технологічну схему з нижнім вантаженням, як найбільш ефективну для роботи транспортних засобів і вантажних механізмів.Параметри кар'єрів по видобутку блокового каменя, як правило, не дозволяють розміщувати на підуступах вантажні і транспортні засоби, що вимагає переміщення готової продукції і попутної гірської маси на підошву горизонту, що розробляється. Переміщення блоків з підуступу на підуступ (уступ) є найбільш складним і трудомістким процесом, що до того ж визначає багато в чому якісні показники, оскільки в процесі завалення блоків відбувається сколювання кутів, граней,внаслідок чого вони втрачають потрібні форму і розміри, а деколи порушується і монолітність каменя. Ударні навантаження від падіння блоків викликають приховану, а іноді і явно виражену тріщінуватість каменя.

У зв'язку з цим застосування прогресивних технологічних схем переміщення блоків з підуступу на підуступ (уступ) і обґрунтування раціональних параметрів їх застосування є актуальним для камневидобутку завданням.

Технологічні схеми процесів переміщення, вантаження і транспортування блоків в кар'єрах показані на рис.14.1.

Раціональним слід визнати застосування в кар'єрах шахтних посадочних лебідок типу ЛПК-10, ЛПК-10Б, корабельних шпилястих і інших з тяговим зусиллям понад 5 т. При цьому установка корабельних шпилястих лебідок проводиться в загальноприйнятому варіанті, що дозволяє при пульті управління, що переміщається, проводити відтяжку блоків на 360°.

У разі застосування шахтних посадочних лебідок раціональними є наступні два варіанти їх установки:

на спеціально звареному з металу майданчику, на краю якого є пристосування для її установки на вертикальний штир (палець), закріплений в підошві кар'єру і слугує вертикальною віссю обертання лебідки. Такий варіант при пульті управління, що переміщається, дозволяє виконувати переміщення блоків в горизонтальній площині із зоною на 360°;

по загальноприйнятій схемі установки з обмеженою паспортом зоною дії в горизонтальній площині, яку можна збільшити до 30° шляхом установки по обох краях вхідного сектора направляючих роликів, вісь обертання яких повинна бути паралельна осі обертання барабана лебідки.

Рисунок 14.1 Технологічні схеми виробничих процесів по переміщенню, вантаженню і транспортуванню блоків з кар'єру при використанні тягових лебідок

При установці завалювальних лебідок в забоях необхідно керуватися раціональними параметрами їх розміщення, що забезпечують ефективне переміщення блоків, безпечними умовами праці, мінімальними трудовитратами і зниженням втрат каменя при заваленні блоків.

Рисунок 14.2. Схема до розрахунку раціональних параметрів розташування лебідок для завалення

В більшості випадків відробку ведуть поступово з розбиттям уступу на два і більше підуступи. Відробіток нижнього підуступу особливих ускладнень, як правило, не викликає, а переміщення блоків полягає в простій відтяжці їх від забою з подальшим вантаженням їх кранами в транспортний засіб. Відтяжка і завалення блоків з верхніх підуступів представляє трудомісткий і складний процес.

Схема до розрахунку раціональних параметрів розташування лебідок завалень показана на рис.14.2.

Мінімальна відстань розташування лебідки від забою

Dmin = (b/S + 1) (m + c) , (14.8)

де m — ширина робочого майданчика, м; c — ширина блоку що відсовується, м; b — висота нижнього підуступу, м; S 0.5h — висота захоплення блоку тросом від його підошви, м.

При розрахунках доцільно приймати S=0,5 м. У разі недотримання цієї умови може відбутися перекидання блоку на передню торцеву сторону безпосередньо на робочому майданчику, що приводить до його розколу і якісних втрат.

При мінімальному значенні Dmin, визначеному із залежності (14.8), трос не торкається грані, утвореною крівлею і площиною забою першого уступу, чим виключається можливість пошкодження троса.

Максимальна відстань розташування лебідки від забою

Dmax Dmin+ R , (14.9)

де R — максимальна відстань між сусідніми видобувними вибоями (береться за проектом і регламентується вимогами техніки безпеки) , м.

Довжина шляху переміщення блоків лебідкою по підошві уступу визначається з рівняння

d=m+c/2, (14.10)

Висота розвалу підстилаючого матеріалу у поверхні забою, що оберігає ударне розколювання блоку при падінні l b-с/2. (14.11)

При недотриманні вказаної умови блок при вільному падінні, виконуючи розворот навколо центру тяжіння, часто ударяється передньою частиною підошви об вертикальну стінку забою, внаслідок чого відбувається скол нижньої грані блоку і пошкодження монолітності каменя в нижньому підуступі.

Довжина розвалу підстилаючого матеріалу

L=1,5с+h. (14.12)

Завалення блоку повинне проводитися тросом, зачепленим по його висоті, а при застосуванні заставного штиря завалення допускається тільки для першого ряду з нульовим робочим майданчиком по підуступу з обов'язковим дотриманням мір обережності, що виключають його вільне переміщення при виході із закладного отвору або откола каменя.

При заваленні блоків із застосуванням штирів глибина буріння закладного отвору a 0,1h.

Відстань від центру закладного отвору до тильної стінки блоку f 0,15 с.

Значення а і f встановлюються досвідченим шляхом.

Лекція 15


4787545705943230.html
4787620956871148.html
    PR.RU™